Niosome

Tên gọi khác: Niosome

Các túi hoạt động bề mặt phi ion có thể đóng vai trò như hệ vận chuyển, tương tự như các liposome. Theo các nhà sản xuất, niosome tương tác như mong muốn với da người khi được áp dụng cục bộ. Chúng có thể được điều chế từ các chất hoạt động bề mặt phi ion. Xem thêm liposome.


Top