facebook

Định nghĩa Nylon-66

Tên gọi khác: Nylon-66

Một loại chất độn.


Top