Oak bud extract

Tên gọi khác: Oak bud extract

(Tiếng Việt. Chiết xuât chồi sồi)

Xem aleppo gall.


Top