Octyl p-methoxycinnamate

Tên gọi khác: Octyl p-methoxycinnamate

Xem octyl methoxycinnamate.


Top