Old english walnut

Tên gọi khác: Old english walnut

(Tiếng Việt. Quả óc chó Anh cổ đại)

Xem walnut.


Top