Omega-6

Tên gọi khác: Omega-6

Một axit béo thiết yếu. Xem linoleic acid.


Top