Orange flower water

Tên gọi khác: Orange flower water

(Tiếng Việt. Nước hoa cam)

Có hoạt tính tương tự với dầu cam nhưng tính chất làm dịu của nó xuất hiện rõ nét hơn.


Top