facebook

Định nghĩa Quaternium-18

Tên gọi khác: Quaternium-18

Một chất hoạt động bề mặt.


Top