facebook

Định nghĩa Ricinoleth

Tên gọi khác: Ricinoleth

Một chất hoạt động về mặt được sử dụng như một chất làm sạch, nhũ hoá và ổn định hóa.


Top