Sodium dihydrocetyl phosphate

Tên gọi khác: Sodium dihydrocetyl phosphate

(Tiếng Việt. Natri dihydrocetyl phosphate)

Chất hoạt động bề mặt được dùng như một chất làm sạch.


X
Top