Sodium magnesium silicate

Tên gọi khác: Sodium magnesium silicate

(Tiếng Việt. Natri magie silicate)

Một chất kết nối và chất độn chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trang điểm.


Top