Spruce oil (Picea excelsa)

Tên gọi khác: Spruce oil (Picea excelsa)

(Tiếng Việt. Dầu cây vân sam)

Cũng giống như dầu đàn hương, dầu hương thảo, và dầu hoa nhài, dầu vân sam cũng đã được quan sát thấy khả năng kích thích quá trình tăng trưởng của sợi nguyên bào. Trong khi tính xác đáng của quá trình quan sát này chưa được công bố về mặt khoa học, nhưng người ta cũng đã chú ý rằng hoạt tính kích thích sợi nguyên bào có thể cho kết quả trong việc tăng cường quá trình thay thế các tế bào biểu bì. Dầu vân sam được điều chế bằng cách chưng cất nhánh cây.


X
Top