Table sugar

Tên gọi khác: Table sugar

(Tiếng Việt. Đường ăn)

Xem sucrose.


Top