Tea-dodecyl benzene sulfonate

Tên gọi khác: Tea-dodecyl benzene sulfonate

Một chất hoạt động bề mặt thường được trộn chung với các chất hoạt động bề mặt khác để sử dụng làm chất làm sạch.


Top