Tea-lactate

Tên gọi khác: Tea-lactate

Một chất hoạt động bề mặt.


Top