Tea-salicylate

Tên gọi khác: Tea-salicylate

Một hoá chất hấp thụ UVB. Đây là một trong 21 hoá chất chống nắng được FDA công nhận với ngưỡng sử dụng nằm trong khoảng từ 5 đến 12%. TEA-salicylate là một hoá chất tan trong nước với khả năng hấp thụ UVB bị giới hạn. Các nhà sáng chế có thể dùng nó để làm chất bảo quản.


Top