Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid

Tên gọi khác: Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid

(Tiếng Việt. Axit terephthalylidene dicamphor sulfonic)

Hóa chất chống nắng được FDA công nhận với khả năng lọc và hấp thụ UV. Nó có ngưỡng sử dụng cho phép lên tới 10% ở cộng đồng chung Châu Âu.


Top