Thiamine hcl

Tên gọi khác: Thiamine hcl

Tên gọi khác: vitamin B1

Sử dụng làm chất làm mềm. Xem thêm vitamin B.


Top