Tocopherol ester

Tên gọi khác: Tocopherol ester

Được đánh giá là chất loại bỏ gốc tự do hiệu quả.


Top