Trace elements

Tên gọi khác: Trace elements

Tên gọi khác: micronutrients; oligoelement

(Tiếng Việt. nguyên tố vi lượng)

Các nguyên tố khác nhau (thường là hóa vô cơ), được đánh giá là cần thiết cho nuôi dưỡng thực vật và thực vật ở nồng độ vết. Giá trị của nó trong các ứng dụng cục bộ thông qua các sản phẩm mỹ phẩm là chưa rõ ràng, mặc dù một số nguồn đã chi ra giá trị dưỡng ẩm tiềm năng của nó.


Top