Tyrosine

Tên gọi khác: Tyrosine

Một axit amin. Các ứng dụng da liễu có thể cung cấp một quá trình đảo ngược phụ của tyrosine, giúp đỡ hay “kích hoạt” quá trình tổng hợp melanin. Điều này này lần lượt sẽ tăng và kéo dài hiệu quả của quá trình thuộc da. Hiệu quả của tyrosine sẽ được cải thiện nếu trong sản phẩm có chứa vitamin B (riboflavin) thêm với một hợp chất bổ trợ có hóa tính giống với ATP (adenosin triphosphate). Xem thêm l-tyrosine.


Top