facebook

Định nghĩa Uv absorber 3

Tên gọi khác: Uv absorber 3

(Tiếng Việt. Chất hấp thụ UV 3)

Một chất hấp thụ UV. Xem octocrylene.


Top