facebook

Định nghĩa Vp/Eicosene copolymer

Tên gọi khác: Vp/Eicosene copolymer

Có thể được sử dụng cho các mục đích rất đa dạng, bao gồm kết nối, tạo màng, và kiểm soát độ nhớt.


Top