facebook

Định nghĩa Wheat germ oil (unsaponifiable)

Tên gọi khác: Wheat germ oil (unsaponifiable)

(Tiếng Việt. Dầu mầm lúa mì (chưa xà phòng hóa))

Hoạt động như một tế bào truyền tin giống như hormone. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt tính này cho kết quả trong quá trình kích thích sợi nguyên bào sản sinh ra collagen, elastin, proteoglycan và các glycoprotein cấu trúc.


Top