Wood sage

Tên gọi khác: Wood sage

(Tiếng Việt.Cây xô thơm gỗ)

Xem germander extract.


Top