facebook

Định nghĩa Xyloglucan

Tên gọi khác: Xyloglucan

Một phân đoạn của chiết xuất từ cây me. Xem thêm tamarind.


Top