facebook

Định nghĩa Ylang-ylang extract

Tên gọi khác: Ylang-ylang extract

(Tiếng Việt.Chiết xuất ngọc lan tây)

Xem ylang-ylang oil.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top