facebook

Infallible Makeup Extender Setting Spray


 L'Oreal Paris lớp tang điểm thiết kế trình bày, Infallible Makeup Extender Setting Spray. Phun mù 1lớp và  phun trang điểm kéo dài trang điểm cả ngày. Infallible Pro-Spray & Set Makeup Extender Setting Spray cung cấp các ấn định quyền lực cuối cùng để kéo dài sự sống động và tươi mát của cái nhìn của bạn từ sáng đến tối. Không nứt, phai màu hoặc loang màu.

Đang cập nhật

Pro-Tip: Shake well. Hold 8 to 10 inches away from face. Spray 2 to 4 times in an "X" and "T" motion.

Bình luận


Top