Alpha linolenic acid

Tên gọi khác: Alpha linolenic acid

Alpha linolenic acid– cũng được biết như omega-3. Xem thêm linolenic acid.


Top