DEA oleth-10 phosphate

Tên gọi khác: DEA oleth-10 phosphate

DEA oleth-10 phosphate – một nhũ tương được dùng chính cho các chất tạo độ ẩm. đây là muối diethunolamine của hỗn hợp phức tạp của phosphoric acid ester và oleth-10.


Top