MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE

Tên gọi khác: MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE

Một chất làm đặc với khả năng biến tính cấu trúc và ổn định nhũ tương, cũng như có tính chất làm se. Đây là một loại sét smectite đã được lọc và tinh chế. Không gây mụn và không độc.


Top