Microcrystalline wax

Tên gọi khác: Microcrystalline wax

(Tiếng Việt. Sáp vi tinh thể)

Một chất nhũ hóa. Đây là chất thay thế cho sáp ong được xác định bởi độ mịn của tinh thể của nó (so sánh với các tinh thể kích thước lớn hơn của sáp paraffin). Là một dẫn xuất của dầu mỏ.


Top