Partially hydrolyzed protein

Tên gọi khác: Partially hydrolyzed protein

(Tiếng Việt. Protein thủy giải một phần)

Xem protein.


Top