Polymethoxy bicyclic oxazolidine

Tên gọi khác: Polymethoxy bicyclic oxazolidine

Một chất bảo quản chống lại nấm, vi khuẩn và mốc. Nó có thể được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp chung với paraben, trong trường hợp nó đóng góp thêm vào hoạt tính bảo quản. Loại nguyên liệu này có thể được sử dụng đối với các lại mỹ phầm cần rửa sạch hay để nguyên trên da, với bản báo cáo về hồ sơ độc tính khá tốt tại mức độ sử dụng được khuyến cáo.


Top