Ppg-30 cetyl ester; -50 cetyl ester

Tên gọi khác: Ppg-30 cetyl ester; -50 cetyl ester

Cả hai chất này đều là chất làm mềm.


Top