Retinyl palmitate polypeptide

Tên gọi khác: Retinyl palmitate polypeptide

Cho phép vận chuyển vitamin A dưới dạng hợp chất phân tán được trong nước.


Top