Riboflavin tetraacetate

Tên gọi khác: Riboflavin tetraacetate

Một chất điều hòa da. Nó là một dẫn xuất của vitamin B2. Xem thêm vitamin B.


Top