Rose petal extract

Tên gọi khác: Rose petal extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất cánh hoa hồng)

Có giá trị trong việc làm se nhẹ và làm săn. Xem thêm rose oil.


Top