Sambucus extract

Tên gọi khác: Sambucus extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây cơm cháy)

Xem elder extract.


Top