Sodium aluminum silicate

Tên gọi khác: Sodium aluminum silicate

Tên gọi khác: natri aluminosilicate; natri silicoaluminate.

(Tiếng Việt. Natri nhôm silicate)

Một chất mài mòn. Đây cũng là một chất làm tăng độ nhớt.


Top