Sorrel extract (Rumex acetosa)

Tên gọi khác: Sorrel extract (Rumex acetosa)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây chua me đất)

Một chất làm se. Mặc dù có rất nhiều loài cây chua me đất, bao cả loài thân gỗ, chua me đất Pháp, và chua me đất vườn, nhưng các tính chất tương tự đều đặc trưng cho tất cả các loài này. Phần chiết xuất có thể thu được từ toàn bộ cây thảo mộc hay chỉ ở phần lá.


Top