Soy oil

Tên gọi khác: Soy oil

(Tiếng Việt. Dầu nành)

Xem soy bean oil.


Top