Sulfated castor oil

Tên gọi khác: Sulfated castor oil

(Tiếng Việt. Dầu thầu dầu đã sulfate hóa)

Một chất hoạt động bề mặt được sử dụng như một chất làm sạch.


Top