Synthetic spermaceti

Tên gọi khác: Synthetic spermaceti

(Tiếng Việt. Dầu cá nhà táng tổng hợp)

Xem cetyl palmitate; spermaceti.


Top