Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)

Tên gọi khác: Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)

Algin (alginic acid; potassium alginate; sodium alginate)– được dùng trong việc điều chế một số mỹ phẩm như: chất làm đặc, chất ổn định và chất đóng đông. Các chất này có được từ nhiều loại khác nhau của tảo biển nâu


Top