Beeswax (liquid paraffin)

Tên gọi khác: Beeswax (liquid paraffin)

Beeswax (liquid paraffin)– sáp ong (dạng parafin lỏng)– xem thêm sáp ong


Top