Oleyl erucate

Tên gọi khác: Oleyl erucate

Một chất làm mềm đa mục đích thỉnh thoảng được sử dụng như một chất thay thế cho dầu jojoba.


Top