Polyethylene

Tên gọi khác: Polyethylene

Sử dụng để điều hòa độ nhớt, tạo huyền phù, và tính bền tổng thể cho công thức mỹ phẩm. Nó có thể thu được từ khí dầu mỏ hoặc bằng phản ứng tách nước (dehydrat hóa) ancol.


Top