Russian white oil

Tên gọi khác: Russian white oil

(Tiếng Việt. Dầu trắng Nga)

Xem mineral oil.


Top