Sweet almond oil

Tên gọi khác: Sweet almond oil

(Tiếng Việt. Dầu hạnh nhân ngọt)

Một chất làm mềm với tính chất làm mềm. Xem thêm almond oil.


X
Top